01:28 

Infarioneenteeene wooordeeinee guurdeeene..

Лотти
--Iie noteeee idellinne...haottooss eei Ferraaa? Iiee dammnneetee hhheeaarrettee wwoirdeennee? onee errroeerr, onee aboorttesee, onee iceeee....onee peeiinee...peeinee...iiee livvvee...sooorriiieeentee....apooorteeee peeeiinee..liiiveessee...lovveeseeentee....iccee... heeearrrteeee paiiiinee.....alllllsooinee worrdeeeneee.....inee heerrrrteee... alllllsoooinnnee....oneee sooonneee abooortees...bedeeeseee variiiiottteeesee...imee looovvvvveee woooordeenee, immeee notteee meeeiiii???!!! Braaateeeriiusee, neweeee mee..Alaaaafffaillinneee, onneee yoouuee hiiilllffffeeeneee mieeee....capsoooluuuuuseee inneeee heerteeeseeneee..Hellkaarrdeee, Satiiriikoooneneeseee, Ellllsoooiiiinee jooouuuessee noteeeneeree mieee..kiillleentttenee?....iccee....paiiiinee.... krraiiiisoooneeereetee paaaiiineee, brrrattoooriiiiseee? kiiillleeeeentteeeneee? iiiee beeelliiiveeenteee teeusseeeeneee wooorllldeeeseeenee...enoooteeneee paiiiinnnneee...iiiee deeeaaadeeeessseee.... eenooteeeneee.....enooootteeenee icceeeeneee...hhhheeerteeeseee griiiinnnneeeee faaaaiiireeeee..eeennoooooteeeeeeneeeee brraateeereeeeneee, haaaaoooteee endeeeeneee faaaateeeerrreeee..... kiiilllleeeteeneee, meeeaaaa loooovveeenteeee braaaateeriiuee kuatoooreeeeseee....iieee feeevaaaleeennntiiiioooneee eeerrrrorreeeee.. ooonneeenteeee eeeerrooorreeee.... hhhhmmeeeeeeaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiii--'-'''''''~~~```~~~~```~~````°°°°```°°°``````` ``` ````` ``` ````°°``````````°°°°°°```° °°°°```°°°````````°°°°```°°°``°°°° ` `` ``

URL
Комментарии
2012-11-02 в 01:29 

Лотти
--Iime damnesereenteendent exorener ime aqatoresenle endisentenneeetre faireerente? ime worllentee gurdenterendetee-danneseerieer iceleententeeeeeee....broseereeezee...iiiee deeeaddeerr..Alfaiilinerrentee, Heelkantetorieenee, Saterekonisserreetente, Ferriianeereneree, Kiillerress....iiimee deaterrrenteenttee...alessirentere paiiineeree... smaillennereeeentee, loveeereenee,tiiireeseenee, liveereenet kuadrooiireentede jottabenneterer..alllssoinee woordrelee..maiineesere hearrreetende painneeleeessenn...ineee erroreentee..abotttiiisiimee.. garbeenteedee..aiinee..aiine.. ainee...paiineeteeeeeeeeeee...spikanerree noterre..aiineee..wingeeesse.. ..delllieeeeteere..aiineee.aiine... exiiterree maiiineeseentee heeateerree? worldeesserrree tiiirrrseeeneee laaiikiireee...alssoo worrrleeeende.... deeeadeesiineeeree... paiiine...alllttoooreenee kinesserer...daadeeenteenddee.... .... c'iii..mjea...heennteenee ... pleeezeeereeneendenteeedeeeeee eneeeeriiuoonee!!! ... Ercharderrriianteereeeeeee.... icceenee..faiiireeenee...deaadeentee... sorrriiiieenteeendeeteee...greeaneee..ineere.. hareeeteeendeent... aineeree...ainneereee..errorriisimuuseenteendee prooogrraimeeneer...deeeddiian.. soriiennteendeeteee....

URL
     

silentium

главная